Notulen 6 sept. 2012

NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD D.D. 6 SEPTEMBER 2012

Aanwezig: Tim Lucassen, Charles Meijers, Nico Weel, Jan Maassen, Rob Stoof, Paul Reuling, Rob Tromp, Frank Jansen, Esther Jansen, Hans Kropman
Afwezig m.k.: Pim Lammerinks (wijkagent), Hans Bongers, Jan Rikken.

1. Opening
Esther opent de vergadering, heet allen van harte welkom en hoopt dat iedereen een prettige vakantieperiode heeft gehad.
In verband met ziekte komt agendapunt 2 te vervallen en wordt dit verschoven naar 4 oktober.
Op verzoek wordt agendapunt 5 uitgebreid met een toelichting door de vertegenwoordigers van het Draagvlak over hun gesprek met de wethouders Beerten en v.d. Meer.

2. Toekomst Spiegelbos
Presentatie met toelichting is verschoven naar 4 oktober .

3. Wijkkaravaan
Esther geeft een korte toelichting op het programma.
De vergadering vraagt zich kritisch af wat er nog meer aan input ingebracht kan worden dan al gebeurt c.q. is gebeurd via de Wijkraad in gesprekken met enkele wethouders, de wijkmanager en via Platform Waalsprong.
Uit de vergadering wordt opgemerkt dat de gemeente op deze wijze te makkelijk denkt over en omgaat met begrip burgerparticipatie ‘een dag de wijk in, wat opmerkingen/reacties e.a. van bewoners aanhoren en noteren en that’s it.’
Uit de vergadering wordt de suggestie gedaan dat het beter en effectiever is als gemeenteambtenaren de diverse bestaande wijk/bewoners- groeperingen consulteren.
Voorgesteld wordt om de wensen, ontwikkelingen, toezeggingen en de visie uit het rapport ‘visie kern lent’ d.d. 2007 in te brengen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het vastleggen van alle door de bewoners ingebrachte input.

Naar aanleiding van voornoemd onderwerp wordt het onderwerp ‘burgerparticipatie’ op de agenda van een van de komende wijkraadvergaderingen geplaatst.

4. Wijkschouw Lent
De vergadering is unaniem van mening dat de wijze waarop de wijkschouw wordt georganiseerd (beheerder Hans Bongers), de input wordt geregistreerd en alles wordt teruggekoppeld naar de deelnemers en de wijkraad, alle lof verdient. Een voorbeeld van burgerparticipatie.

5. Extra Wijkraadbijeenkomst d.d. 20.09.2012
Op donderdag 20 september komt de Wijkraad in een extra zitting bijeen. De wethouders Kunst, Beerten en v.d. Meer zullen hierbij aanwezig zijn. Zij zullen de plannen toelichten ten aanzien van een nieuw te realiseren school in Lent en het beoogde nieuwe bustracé van de regio/bus Hermes door het Sportpark en de stadsbus door de wijk Visveld. Esther schets in het kort het doel van deze bijeenkomst, waarvoor alle Lentenaren per brief door de gemeente zijn/worden uitgenodigd. Zij zal de bijeenkomst voorzitten.

Draagvlak
Als leden van het Draagvlak geven Rob Stoof en Tim Lucassen een toelichting op het gesprek waarvoor zij door de wethouders Beerten en v.d. Meer en beleidsmedew.Gerben Siebenga zijn uitgenodigd. Beide zijn teleurgesteld over het resultaat van de bijeenkomst. Zij hebben niet de indruk dat de wethouders erg open staan voor de geboden alternatieven van bustracés.
Kritisch zijn zij ook over de door gemeente opgestelde puntentelling per criterium en over de aan de klankbordgroep gepresenteerde eindscore per mogelijke tracé-optie, een volgens beiden volstrekt subjectieve methodiek. Vraagtekens worden ook geplaatst bij de invloed van de speciaal in het leven geroepen klankbordgroep.
Beide heren verwachten dat gemeente/wethouder vasthoudt aan een doorsteek door het sportpark.

6. Thema avond contact maken met jongeren d.d. 30 okt.2012
Op dinsdag 30 oktober wordt een speciale wijkbijeenkomst georganiseerd met als thema
“ contact maken met jongeren “. Deze avond is een vervolg op de themaavond “Lent in de puberteit’ van 15 september jl. Frank Jansen verzorgt de invulling en programma van de avond. Onderwerpen die aan de orde komen zijn ‘wat moet je (vooral) wel en wat vooral niet doen’, en welke middelen en ondersteuning heb je daarbij nodig.

In dit verband wordt melding gemaakt van een door de Wijkraad ontvangen mail van enkele bewoners over overlast bij de JOP aan de Visveldsestraat. Bestuur Wijkraad is enigszins verrast omdat destijds (2010/2011) op advies van de Wijkraad een monitor- groep is samengesteld (bewoners, wijkmanager, wijkbeheerder, medewerker Tandem) die met de jongeren afspraken hebben gemaakt over het gebruik van de JOP. Door Paul Reuling (Tandem) wordt gemeld dat de beoogde monitor- groep niet (meer) bestaat. De mail is eind augustus voor behandeling doorgestuurd naar de wijkmanager, de wijkagent en de beleidsmedewerker Tandem.

7. Gesprek met wethouder Tankir
Esther doet kort verslag van het gesprek van een afvaardiging van bestuur Wijkraad en wethouder Tankir. Belangrijkste gespreksonderwerp was de communicatie tussen/door gemeente met de wijk/raad/bewoners. Het was een positief gesprek waarvan een terugkoppeling, inclusief de reactie met zijn collega- wethouders, nog zal plaatsvinden.

8. Mededelingen Platform Waalsprong
Er zijn geen (nieuwe) bijzonderheden te melden, anders dan dat secretaris Peter Laukens is gestopt. Gert Koopmans heeft als opvolger de rol opgepakt.

9. Mededelingen Wijkraadbestuur
9a. Bibliotheek Lent: er is geen nieuws te melden.
9b. Lent groen Samen doen: info met acties volgen na 11 september.
9c. Herinrichting Dorpsplein Lent: de kleurenprints gaan ter inzage rond.
9d. Communicatiekalender: in juni is met de gebiedsmanager en wijkmanager Waalsprong afgesproken dat de communicatiekalender (alle wijkbijeenkomsten en gemeente-events in de Waalsprong in kaart gebracht) begin september zou worden gepresenteerd. Tot op heden hebben we nog niets ontvangen. Navraag wordt gedaan.
9e. Historische Tuin: melding wordt gemaakt van de bestuurlijke en organisatorische problemen bij de Historische Tuin.
9f. Coöperatiefonds Rabobank: Hans maakt melding van het Coöperatie fonds, dat als doel heeft projecten op het gebied van kunst & cultuur, sport & recreatie te ondersteunen. Het vorig jaar heeft een aantal verenigingen in Lent een financiële bijdrage ontvangen. Informatie en bijzonderheden over de aanvraag met criteria zijn te vinden op de site van de bank www. rabobank.nl/rijkvannijmegen >> coöperatiefonds.

10. Notulen vergadering Wijkraad d.d. 7.6.2012
De notulen van 7 juni 2012 worden ongewijzigd vastgesteld.

11. Rondvraag
11a. Rob Tromp: vraagt aandacht voor de fietsers op de Laauwikstraat bij de bocht naar links richting Visveldsestraat. Autoverkeer houdt daar te weinig rekening mee.
Dit punt wordt opnieuw in het Verkeersoverleg van Platform aangekaart.
11b. Frank Jansen: vraagt aandacht voor de ‘zorg voor ouderen’ met alle veranderingen in de diverse voorzieningen in de kern Lent ( vertrek huisarts, apotheek, bibliotheek, winkels etc)
11c. Paul Reuling: meldt de start van het opzetten van een jongerensoos. Hij zoekt nog een aantal vrijwilligers en een permanente locatie. Alle informatie is bij hem te verkrijgen.
11d. Nico Weel: meldt de activiteiten van ‘De Oversteek’ op 15 en 16 sept. en nodigt alle aanwezigen hiervoor van harte uit.
11e. Hans Kropman: reikt een brochure ‘Kern met Pit’ uit. Een initiatief van Kon. Ned.Heidemij. waar bij bewonersgroepen via een wedstrijd een idee indienen voor de leefbaarheid in hun buurt, wijk of dorp. Bij realisatie ontvangt de groep duizend euro. Info op www.kernmetpit.nl

12.Sluiting
Esther sluit onder dankzegging voor ieders inbreng de vergadering en attendeert allen nog eens op de extra Wijkraad bijeenkomst met de wethouders op 20 september in De Ster.


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken